top of page
Search

רישוי עסקים: תהיו בטוחים שאתם מסודרים!

  • יצוין כי עו"ד לוי מקים ומייסד מחלקת רישוי עסקים והאכיפה המשולבת במחוז הצפוני ושימש כתובע מחוזי בעניין. עו"ד לוי הנחה את כלל תחנות המחוז והתווה את דרך האכיפה והתביעה באפיק רישוי העסקים והאכיפה המשולבת.

  • עו"ד לוי הינו הרצה בתחום רישוי העסקים במסגרת האכיפה המשולבת ומרצה לעסקים בתחום זה.


המדובר בתחום המשפיע עמוקות על בעלי עסקים באשר הם, הן מבחינת הקשיים בהקמת וניהול העסק והן מבחינת האחריות הפלילית לעסק ותוצריו.

בעל העסק, לאו דווקא מיום קבלת רישיון העסק אלא מיום הפעלת העסק חשוף לאחריות רחבה לפועלו כאשר נוצר מצב לא רגיל בו לעיתים, כגון בעסקים למכירת מזון, נדרש הוא להפעיל את העסק לצורך קבלת רישיון העסק – קרי, לבצע עבירה שהיא עבירה פלילית במהותה ובגינה אף עונש מאסר של 18 חודשים.

לא די בכך, הרי שלרוב תנאי רישיון העסק משתנים תכופות ולא ניתן באמת לעמוד באופן מלא בתנאי רישיון עסק – ראה לעניין הפעלת מועדון ותנאי אבטחה בעניין.

עסקים, מעיקרם פונים לציבור הרחב ומכאן אמורים להוות מקום אשר מספק את שלום ובטחון הציבור ולא מרעים לו, לצורף כך הבטיחו את תנאי הפעלת העסק הן באמצעות חוק רישוי עסקים אשר מגדיר את המתחם הפלילי והיחסים בין הרשות ולעסק והן באמצעות צו רישוי עסקים אשר מגדיר את העסקים עליהם חוסה חוק רישוי עסקים.

מכוח כך ניתן לפעול אל מול העסק כבר בתחילה באפיקים מנהליים, כגון צווי סגירה אשר תחומים בזמן והן באמצעים שיפוטיים כגון כתבי אישום וצווי סגירה שיפוטיים בהתאם.

בעניין זה יפורט שבשונה מכל הליך פלילי אחר, במקרה דנן ישנן 5 רשויות תביעה מקבילות והן הרשות המקומית, כיבוי אש, משרד הבריאות, איכות הסביבה ומשטרת ישראל כאשר אלו פועלות ביחד ולחוד.

כמו כן, ישנו בית משפט לעניינים מקומיים ובית משפט השלום להם סמכות מקבילה לדון בתחום דנן.

מכאן, ישנה חשיבות רבה ביותר להתייעצות עם עורך דין שמתמחה בתחום זה וזאת כבר משלב הקמת העסק ולבטח, טרם כל פנייה או הידברות מול גורם מנהלי או שלטוני.

מסגרת נורמטיבית:

תחום רישוי העסקים מבחינת מסגרת נורמטיבית עיקרית נמצא בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 וכן צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.
Comments


bottom of page