top of page
Search

הליך הסדר מותנה: מה כדאי לעשות?

יאמר תחילה כביקורת שלכאורה המדובר בהליך "אטרקטיבי" בו מאפשרים לאדם לחתום על הסכם אשר בסופו אין רישום פלילי ולכאורה אין צורך בייצוג עורך דין, אך כפי שיבוהר הרי שלא כך הדבר.


הליך הסדר מותנה הוא הליך אשר קודם על ידי פרופסור אייל גזל, דיקן למשפטים אוניברסיטת חיפה, אשר מקדם ודוגל בזכויות האסיר והרשעות החף (יצוין כי עו"ד לוי ערך בשנת 2010 עבודה מחקרית בהנחיית פרופ' גזל באשר להטיית הרשעות) ובשנת 2013 נכנס לתוקפו תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 אשר מאפשר, בתנאים אשר יפורטו בהמשך, לקיים הליך חוץ משפטי בין המאשימה והיא משטרת ישראל לרוב ולבין הנאשם, כאשר בחתימה עליו והודאת הנאשם, מוטל עונש עם רכיבי ענישה של קנס והתחייבות וזאת ללא רישום פלילי (ישנם חריגים שבשוליים המטופלים בפרקליטות).

מחד יש הטבה ויעילות רבה מאפיק זה והיא מניעת הכתמת עברו הפלילי של אדם, אך יש צורך לוודא היטב כי "הטבה" זו וכפי שיפורט להלן לא הופכת לעול אותו ישא ה"עבריין" 5 שנים קדימה.


הקושי באפיק הליך הסדר מותנה:

ראשית יאמר כי דעת עו"ד לוי כי המדובר בהליך אשר בעיקרו הוא פסול וגורם לאכיפה סלקטיבית ויפורט בקצרה, הרי שבעבירות "קלות" לדוגמא, בעוד "עבריין" בעל עבר פלילי קודם שאינו מתאים להליך הסדר מותנה אזי התיק כנגדו יגנז, הרי שכנגד אדם ישר, שלו זו הפעם הראשונה בעולם הפלילים, הרי שהמאשימה תנקוט מולו את מלוא ההליך ובזאת הסדר מותנה וככל ויסרב לכך, יועבר התיק לאפיק הפלילי ככתב אישום רגיל.

אנומליה זו מתרחשת במרבית התיקים ויוצרת דין והתייחסות שונה באותה עבירה לנסיבות זהות!!!

מעבר לכך הרי שעתה כשיש נתונים עולה כי קיום הליך של הסדר מותנה לא הקטין את כתבי האישום המוגשים (ואלו אף עלו), אלא גרם להגשת הליך נגד מעגל נוסף של אנשים והרחיב את קשת הטיפול המשטרתית/ תביעתית.

נפקות הקשיים בהסדר המותנה:

כפי שפורט לעיל, הרי שאזרח ישר דרך אשר חותם על תנאי הסדר מותנה, מקבל דין שונה מאשר כל עבריין אחר ואף כל אדם אחר אשר יש לו תיק פתוח גם אם לא הורשע עדיין.

אותו אזרח, אשר חתם על ההסדר המותנה, מרחפת מעליו תקופה ארוכה שנעה בין 3 ל – 5 שנים בה הוא מתחייב שלא לעבור כל עבירה !!! וככל ויעבור, אזי התיק יפתח והיעבור יחד עם הודאתו לבית המשפט לצורך הרשעה בהליך הפלילי.

נוצר מצב אבסורדי ומסוכן, שכן גם אם היה מודה בהליך רגיל, אזי גם אם הוא מושת עונש על תנאי, באופן אבסורדי בבית המשפט היה מצומצם התנאי לעבירה אותה ביצע בלבד ולא כל עבירה.

מכאן, המלצת המשרד היא שלא לוותר על סיוע וליווי עורך דין אשר יכול לאמוד ולבחון את המצב לאשורו ולוודא כי אכן יש ראיות וכי אכן יש מקום להסמכ הלחתימה על הסדר.

התנאים להסטה להליך הסדר מותנה:

 1. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר.

 2. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים בעניינו במשטרה או באותה רשות, שאינם חלק מההדר – קרי, ללא תיקי מב"ד.

 3. לא נערך הסדר מותנה עם החשוד בחמש השנים שלפני ביצוע העבירה נושא ההסדר.

 4. העונש המתאים לחשוד, לדעת התובע, אינו כולל מאסר בפועל, גם לא מאסר שירוצה בדרך של עבודות שירות.

 5. קיומן של ראיות מספיקות לאישום בעבירה נושא ההסדר.

 6. המדובר בעבירות מסוג חטא או עוון וכן עבירות תכנון ובנייה, למעט עבירות שהוחרגו לכך. עבירות מסוג פשע אינן חסות תחת אפיק הסדר מותנה.

 7. ככל וישנן נסיבות חריגות לחומרה, בשיקול דעת התובע שלא לקבל את התיק בהסדר מותנה ולהעבירו ישירות לטיפול יחידת התביעה הרלוונטית.

אפיקי הענישה האפשריים:

 1. תשלום קנס לאוצר המדינה, עד לסכום של 29,200 ש"ח.

 2. פיצוי לכל נפגע עבירה, עד לסכום של 29,200 ש"ח.

 3. התחייבות להימנע מביצוע העבירה.

 4. עמידה בתנאי תוכנית טיפול, תיקון ושיקום, לרבות ביצוע שירות לציבור (של"צ), שיקבע קצין מבחן, והמצאות בפיקוח קצין מבחן.

 5. פסילת רישיון נהיגה.
Commentaires


bottom of page